VEG "Het Woord des Levens"


WIJ GELOVEN
 

Wat geloven en belijden wij?
Als Gemeente “Het Woord des Levens” geloven wij : 

 • In de inspiratie van Gods Woord: dat de Bijbel, door de Heilige Geest geïnspireerd en daarom onfeilbare geschreven Woord van God is en de hoogste autoriteit heeft. (2 Petrus 1:20-21, 2 Tim. 3:16)
   

 • Dat er één God is, van eeuwigheid bestaande uit drie Goddelijke Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Almachtige, Alomtegenwoordige, Alwetende Schepper en Onderhouder van hemel en aarde en de Verlosser van de mens. Daarom onderwerpen wij ons aan alles wat de HERE in Zijn Woord tot ons zegt. (Romeinen 6:4)
   

 • De eerste mens Adam had op wettige wijze aan satan de autoriteit overgedragen, waarmee God hem bekleed had. Hij is vrijwillig in overtreding gevallen en daarom onderworpen aan een tweevoudige dood. Op het moment dat hij in overtreding viel, stierf hij geestelijk, maar hij stierf lichamelijk pas vele jaren later. 
   

 • De redding en verlossing van de mens uit de macht van de zonde. De enige mogelijkheid voor de mens om tot volkomen verlossing te komen ligt in het vergoten dierbaar Bloed van Jezus Christus. Men moet berouw hebben en geloven dat het Bloed van de Heer Jezus Christus, reinigt van alle zonden en van alle ongerechtigheid.(1 Pet.2:24, Efe. 1:7)
   

 • In de Goddelijkheid en Menswording van Jezus Christus, Zijn maagdelijke geboorte, Zijn zondeloos leven, Zijn wonderen, Zijn plaatsvervangend sterven, Zijn overwinning aan het kruis, Zijn lichamelijke opstanding, Zijn Hemelvaart en dat Hij nu zit aan de rechterhand van God de Vader.
  (1Kor. 15:4, Hand. 1:9, 2:33, 36)

   

 • De doop in de Heilige Geest;
  -  Iedere gelovige heeft het voorrecht en de verantwoordelijkheid om zich persoonlijk naar deze ervaring uit te strekken, deze te zoeken en te ontvangen. 
  - In een met de Heilige Geest vervuld leven.

 • We geloven dat er één ware universele Gemeente is, bestaande uit echte gelovigen, maar dat deze ene wereldwijde Gemeente bestaat uit vele plaatselijke gemeentes in verschillende denominaties. De gemeenten staan onder het soevereine leiderschap van de Heer Jezus Christus en voeren onder Zijn leiding een autonoom/onafhankelijk bestuur in betrekking tot alle plaatselijke zaken en bediening alsmede de verkondiging van het Evangelie (Hand 20:21, Joh. 3:3, Efe. 1:22-23, Rom. 12:5) 
   

 • De instellingen van de Heer voor Zijn Gemeente;
  - De doop van gelovigen die zich bekeerd hebben, door onderdompeling in water; in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, hetwelk is: "Here Jezus Christus".
  - In het vieren van het Heilig Avondmaal dat een symbool is van het deel hebben aan het Lichaam en Bloed van onze Here Jezus Christus.

 • De spoedige wederkomst van Christus, waarbij de gemeente wordt opgenomen om Hem in de lucht te ontmoeten, en de openbaring van Zijn komst naar deze aarde met Zijn gemeente in grote kracht en heerlijkheid, als "alle oog Hem zal zien". Bij die gelegenheid zal onze Here Jezus Zijn Koninkrijk op aarde vestigen voor een periode van duizend jaar. (1 Tess 2:19)

 • Het laatste oordeel;
  - Er zal een eindoordeel aanbreken waarvoor de ongeredde doden tot opstanding zullen komen en naar hun werken beoordeeld worden. Degenen die niet opgeschreven zijn in het Boek des Levens, zullen tezamen met de duivel en zijn engelen, het beest en de valse profeet, worden overgegeven aan de eeuwige straf in de poel van vuur en zwavel: de tweede dood.



 • Welkom|Visie|Bestuur|Agenda|Testimonia|Foto's|Home
   
  ©
  2004. VEG "Het Woord des Levens"
  All Rights Reserved.